Královská Školka České BudějoviceO školce

Plán výchovy a péče


Královská školka v Českých Budějovicích
Plán výchovy a péče

1.Údaje o zařízeních a identifikace provozovatele dle zákona č. 247/2014 Sb. 

 

Název dětských skupin (DS):

 

1. skupina: Královská školka v ČB - dětská skupina, dříve (Dětská skupina Královského spolku), přejmenováno.

 

2. skupina: Královská školka v ČB ll. - dětská skupina, pod záštitou města ČB.

 

Adresa dětských skupin: ul. Plukovníka Malého 1856/3, 370 05, České Budějovice.

 

3. skupina: Královská školka v ČB lll. - dětská skupina (od 1.9.2023 OPZ plus).

 

Adresa dětské skupiny: ul. Plukovníka Malého 1856/5, 370 05, České Budějovice.

 

Telefon: 608822611

IČO: 05588821

Odpovědná osoba: Václav Král

 

Zřizovatel: Královský spolek z.s., Šumavská 253, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice.

 

Typ DS: celodenní s pravidelným provozem, výjimečně nepravidelný provoz, pro veřejnost.

Kapacita třídy: 12 + 12 + 12 dětí 

Provozní doba: Po-Pá 7.00h – 17.00h. (ostatní dle dohody).

 

Podmínky poskytování služby péče o dítě: provozovatel poskytuje službu s úplnou i částečnou úhradou nákladů.

 

Zahájení poskytování služby: 11.5.2018 a 1.12.2019, schválení 11.5.2017 a 1.10.2019, platné do 30.11.2021, pak státní financování nebo OPZ+


Zaměření našich dětských skupin:
Budeme se snažit vychovávat děti demokraticky formou her, ale budou daná jasná pravidla, kázeň a pořádek se bude dodržovat. Veškeré činnosti přizpůsobíme věku dítěte. Zaměříme se na SPORT, částečně ANGLIČTINU, vyváženou STRAVU a samozřejmě na ostatní dětské činnosti v běžných školkách HRY, HUDBA, UMĚNÍ. Vše bude formou her a zábavy dle věku dítěte.

Plán výchovy a péče

Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni:
kompetence k učení
● soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; 1 – 3leté dítě umí dát najevo své přání, ukáže na předmět svého zájmu a zájem o něj krátce udrží
● uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení; 1- 3leté dítě projevuje zájem o nové zkušenosti získané z hry
● má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
● klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
● se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům; 1 – 3leté dítě se učí nápodobou
● odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
● se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů
● si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
● řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého; 1 – 3leté dítě se učí dotáhnout řešený problém do konce
● řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
● užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
● zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
● rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
● chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
● se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Plán výchovy a péče

komunikativní kompetence
● ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
● se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
● se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
● komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
● ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
● průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
● dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
● ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
1 – 3leté dítě učí se rozumět jednoduchým pokynům, podporujeme jeho monolog, na kterém si trénuje artikulační aparát; skládá první jednoduché věty, postupně mluví souvisle; začíná rozumět pojmům; do 3 let věku zopakuje krátkou povídku, mluví ve větách gramaticky správně


sociální a personální kompetence
● samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
● si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
● projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
● se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
● napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
● se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
● se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
● je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
● chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 

Plán výchovy a péče

činnostní a občanské kompetence
● se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
● dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
● odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
● chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
● má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
● se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
● chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
● má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
● spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
● si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
● ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
● dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Plán výchovy a péče

1 Dítě a jeho tělo
Záměrem péče pečující osoby v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst
a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Dílčí cíle
− uvědomění si vlastního těla
− rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
− rozvoj a užívání všech smyslů
− rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
− osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
− osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
− osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí
− vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Co děti dělají:
− lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.); 1- 3leté dítě zdolávání překážek přiměřených věku, trénink jízdy na odrážedle, tříkolce; hru s míčem (umět do něj kopnout, chytit)

Plán výchovy a péče

− manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
− zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
− smyslové a psychomotorické hry
− konstruktivní a grafické činnosti
− hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
− jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
− činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
− příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
− činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
− příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

Plán výchovy a péče

Očekávané výstupy
− zachovávat správné držení těla
− zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku); 1 – 3leté dítě udrží stabilitu, postupně s ní experimentuje; při běhu už umí i couvat; postupně se naučí chodit po schodech nahoru i dolů s přísunem, poté se střídáním nohou
− koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
− vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
− ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
− vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
− ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.); dítě 6 – 12 měsíců cíleně uchopí hračku (úchop tříprstový, do špetky, pinzetový); upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení nebo činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
− zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.); 1 - 3leté dítě si samo čistí zuby, umývá ruce, jí samostatně a dopracovává se k čistému stolování, nepolévá se, hlásí potřebu během dne na nočník; obouvá se a zouvá s případnou dopomocí, postupně se naučí samo oblékat i svlékat; splachuje sociální zařízení, používá toaletní papír, umí používat kapesník
− zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
− pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem; 1-3leté dítě postupně pozná základní části těla, pojmenuje menší části těla
− rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
− mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
− mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
− zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 

Plán výchovy a péče

Rizika
− denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu; 1 – 3leté dítě bez možnosti poledního/odpoledního spánku
− nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.)
− omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům
− nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
− neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
− omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností
− absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností
− nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
− dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech
− nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
− nevhodné vzory chování dospělých v prostředí zařízení
− nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.
 

Plán výchovy a péče

5.2. Dítě a jeho psychika
Záměrem péče pečující osoby v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.
Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: 5.2.1 Jazyk a řeč; 5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; 5.2.3 Sebepojetí, city a vůle.

5.2.1 Jazyk a řeč
Dílčí cíle
− rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
− rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
− osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Co děti dělají:
− artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti; u 1 – 3letého dítěte podpora monologu, kdy si trénuje artikulační aparát
− společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
− komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
− samostatný slovní projev na určité téma
− poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
− vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
− přednes, recitace, dramatizace, zpěv
− grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
− prohlížení a „čtení“ knížek
− hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
− činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

Očekávané výstupy
− správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
− batole zvládá základní orientaci v zařízení
− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
− vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
− domluvit se slovy i gesty, improvizovat; 1 – 3leté dítě porozumí gestům, porozumí slovním pokynům od jednoduchých ke složitějším; v 25 – 30 měsících rozumí pojmům (velký/malý; méně/více)
− porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
− formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
− učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
− učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.);1 – 3leté dítě doplňuje poslední slova písničky, říkanky
− sledovat a vyprávět příběh, pohádku
− popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
− chápat slovní vtip a humor
− sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
− utvořit jednoduchý rým
− poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
− rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
− sledovat očima zleva doprava
− poznat některá písmena a číslice, popř. slova
− poznat napsané své jméno
− projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
− batole vnímá jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce

Rizika
− prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými
− málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim
− špatný jazykový vzor
− vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)
− časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.)
− nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
− omezený přístup ke knížkám
 

Plán výchovy a péče

V šatnách k nahlédnutí, nebo možná konzultace.

Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče